Przetarg publiczny to procedura, która ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zamówienia publicznego

Przetargi publiczne – jakie są Twoje prawa?

Każdego roku w Polsce odbywa się około 700 tysięcy przetargów. Z każdego z nich korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą podjąć współpracę z instytucjami publicznymi. Nie każdy jednak wie, jakie są jego prawa w tym zakresie oraz jakie obowiązki niesie ze sobą udział w przetargu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

Przetarg publiczny to procedura, która ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące przetargów zostały określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamówieniem publicznym jest każde zamówienie, które realizuje się ze środków publicznych, a więc z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego.

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem procedury przetargowej instytucja publiczna ma obowiązek ogłosić postępowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). W BZP można znaleźć takie informacje jak:

Przetarg publiczny to procedura, która ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zamówienia publicznego

 • rodzaj i wartość zamówienia,
 • termin składania ofert,
 • miejsce i sposób składania ofert,
 • kryterium wyboru oferty,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Jakie są Twoje prawa?

Kiedy możemy brać udział w przetargu publicznym? Przetargi publiczne mogą być otwarte lub zamknięte. Otwarty przetarg to taki, w którym może wziąć udział każdy podmiot, który spełnia określone warunki. Zamknięty przetarg to taki, w którym może brać udział tylko wybrana grupa podmiotów.

Jakie są Twoje prawa w przetargu publicznym? Każdy uczestnik przetargu ma prawo:

 • do równego traktowania,
 • do uczciwej i jawnej konkurencji,
 • do poszanowania swojej godności i prywatności,
 • do ochrony swojego interesu prawnego.

Każdy uczestnik ma też obowiązek:

 • stosować się do zasad uczciwej konkurencji,
 • dbać o dobro publiczne.

Jakie są Twoje prawa w przetargach publicznych?

W przetargach publicznych można korzystać z prawa do udziału w postępowaniu, prawa do żądania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści ogłoszenia, prawa do żądania udostępnienia akt postępowania, prawa do odwoływania się od decyzji organu prowadzącego postępowanie.

Przetarg publiczny to procedura, która ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zamówienia publicznego

Każdy uczestnik przetargu ma prawo wystąpić z żądaniem wydania decyzji o unieważnieniu postępowania, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do unieważnienia. Podstawami do unieważnienia postępowania są między innymi: naruszenie przepisów prawa dotyczących prowadzenia postępowania, niepodanie w ogłoszeniu lub odmowa udostępnienia ważnych dla rozstrzygnięcia przetargu informacji, błędy formalne rażąco naruszające interes publicznoprawny.

Co należy wiedzieć o przetargach publicznych?

Przetargi publiczne są jednym ze sposobów na udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie publiczne to umowa cywilnoprawna pomiędzy podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi lub dostawa towaru.

Przetargi publiczne mają na celu zapewnienie równych warunków uczestnictwa wszystkim potencjalnym wykonawcom oraz wyłonienie najkorzystniejszej oferty pod kątem ceny i jakości.

Jak się przygotować do przetargu publicznego?

Przetarg publiczny to proces, który może być stosowany przez organy administracji publicznej w celu nabycia towarów lub usług. Przetargi publiczne mogą być również stosowane przez prywatne przedsiębiorstwa w ramach wewnętrznych procedur. Aby ubiegać się o udział w przetargu publicznym, należy złożyć odpowiedni dokument.

Dokument ten musi zawierać informacje na temat oferty, a także specyfikację towaru lub usługi. Ponadto, dokument musi zawierać informacje osobowe wykonawcy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku firm, konieczne będzie również podanie numeru NIP.

Organizator przetargu może żądać od wykonawców dodatkowych dokumentów, takich jak opinia techniczna lub świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca musi także określić cenę swojej oferty. Cena ta musi być ustalona na podstawie kalkulacji kosztów.

Na tym etapie warto również skontaktować się z doradcami podatkowymi i prawnymi, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są poprawne i że oferta jest kompletna.

Na co uważać w przetargach publicznych?

Przetargi publiczne mogą być skomplikowanym procesem, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie są zasady i jak się do nich stosować. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:

 1. Upewnij się, że spełniasz wymogi. Przed rozpoczęciem procesu przetargowego upewnij się, że twoja firma spełnia wszystkie wymogi, które są niezbędne do udziału w przetargu.
 2. Bądź przygotowany na rozmowy. Przed rozpoczęciem przetargu będziesz musiał porozmawiać z przedstawicielami urzędu, aby ustalić szczegóły dotyczące twojej oferty.
 3. Sporządź dokumentację. Po zakończeniu przetargu będziesz musiał przygotować pełną dokumentację dotyczącą twojej oferty i jej realizacji.